Beretninger

Årsberetninger fra diverse råd og udvalg


> Formandsberetning, DSOHH

> Beretning fra DSOHHs uddannelsesudvalg

> Beretning fra DSOHHs efteruddannelsesudvalg

> Beretning fra DSOHHs kodeudvalg

> Beretning fra DSOHHs NDOSA-udvalg


Formandsberetning vedr. 2020, DSOHH

Beretningen vedr. 2020 kan hentes her – Beretningen vedr. 2018 kan hentes her – Beretningen vedr. 2016 kan hentes her – Beretningen vedr. 2015 kan hentes her – Beretningen vedr. 2014 kan hentes her – Beretningen vedr. 2013 kan hentes her

 

Beretning fra DSOHHs uddannelsesudvalg vedr. 2016

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her – Beretningen vedr. 2015 kan hentes her – Beretningen vedr. 2014 kan hentes her – Beretningen vedr. 2013 kan hentes her

Udvalgets medlemmer:

”Udvalget består af 16 medlemmer: 9 speciallæger (hvoraf maksimalt 2 kan være afdelingslæger (A), idet mindst 7 skal være overlæger(O)) fra øre-
næse-halsafdelinger, 1 praktiserende øre-, næse-,halslæge udpeget af DØNHO (P), 1 medlem fra DSOHH’s bestyrelse (B), fagets tre postgraduate lektorer (PKL) samt 2 uddannelsessøgende yngre læger udpeget af YO (Y)”:

Grethe Badsberg Samuelsen (formand, O, valgt 2016), Mette Bay (O, Odense, valgt 2011, genvalgt 2014), Kristine Bjørndal (O, valgt 2015), Jesper Bille (O, valgt 2015), Christian Faber (O, valgt 2015), Dan Hougaard (O, valgt 2015), Søren Foghsgaard (O, Kbh, valgt 2012, genvalgt 2015), Søren Hansen (A, valgt 2014), Thomas Qvist Barret (P, valgt 2014; tidl. valgt medlem 2012-14), Gitte Hvilsom (B), samt fagets postgraduate kliniske lektorer Grethe B. Samuelsen [PKL Øst], Jens-Jacob Henriksen [PKL Nord].

Ny-valgt ved generalforsamlingen maj 2016 er Grethe Badsberg Samuelsen som ny hovedkursusleder, Martin-Nue Møller (A, Kbh), Kristian Brun Pedersen (A, Århus), Jens-Jacob Henriksen (Holstebro) som ny PKL i Region Nord. YO udpegede Jesper Balle (København) og Jens Thrane (Ålborg) som nye YO repræsentanter.

Medlemmer på valg til generalforsamling 2017:

Mette Bay (O, Odense, valgt 2011, genvalgt 2014) har siddet i udvalget i 6 år og går af. I stedet foreslås Anders Rørbæk Madsen (O, Odense) som ny delkursusleder i Billeddiagnostik. Søren Foghsgaard (O, Kbh, valgt 2012, genvalgt 2015) kunne sidde 1 år mere, men har valgt at gå af. Nyvalgte Martin-Nue Møller (A, Kbh, valgt 2016) bliver ny delkursusleder i Mellemøret. Anders Jørgensen (A, Århus) er ny delkususleder i Paraklinik – og ønskes derfor valgt ind i udvalget. YO repræsentant Jesper Balle (Kbh) er speciallæge, og kan derfor ikke længere repræsentere YO, hvorfor Kirstine Karnov (Kbh) i stedet er udpeget.

A-kurser:

I 2016 afholdtes i alt 8 A-kurser: Mellemøret (Rigshospitalet), Næse-bihuler (Århus), Billeddiagnostik (Odense) x 2, Endoskopi (Odense), Hoved-hals (Odense), Audiologi og Vestibulogi (begge Rigshospitalet). Der blev ikke holdt A-kursus i Paraklinik i dette år.

Stadig stort set kun positive tilbagemeldinger fra kursister, undervisere og delkursusledere.

Møder:

Der har som planlagt været afholdt årligt udvalgsmøde i København november 2016. Mødereferatet er sendt til bestyrelsen for DSOHH (sekretæren). Næste års møde bliver holdt i oktober, således at mødet finder sted FØR budgetansøgningen til SST for 2018.

Følgende punkter diskuteredes:

Udvalgets medlemmers mandat blev nøje diskuteret, da der var stor forvirring om reglerne for at blive valgt ind i uddannelsesudvalget. Dette førte til forslag om at lave vedtægtsændringer, jvf dirigentens fremlæggelse.

Desuden diskuteredes igen hvor meget fravær kursisterne må have, fx om de må smutte de sidste to timer sidste dag eller lignende. Svaret er som tidligere nultolerance m.h.t. fravær på kurserne. Alle delkursusledere skal efter afholdelse af kursus skriftligt meddele hovedkursuslederen, hvilke kursister der har/ikke har gennemført det pågældende kursus, i henhold til deltagerlisten – og der skal efterfølgende KUN attesteres i Logbog.net eller på Kursusbevis for de kursister der har deltaget i fuldt kursus.

Hertil skal kursisternes skriftlige evaluering tilsendes hovedkursuslederen.

En god ide er, at delkursuslederen i sin velkomstmail til kursister og ved kursets start gør opmærksom på denne nultolerance.

Hvordan går det med Logbog.net?

Svaret var ”fint”, selvom meldingen fra Odense var, ”at det er lidt tungt”

Status på Inspektorkorpset – får afdelingerne deres varslede besøg?

Korpset er ifølge Sundstyrelsen (Benny Bees) af passende størrelse, og der er angiveligt nok inspektorer.

Korpset aktuelt består af følgende senior inspektorer:

 • Kristian Bruun – Nord
 • Thomas Qvist Barrett – Nord
 • Frank Mirz – Nord
 • Gitte Obel – Nord
 • Mette Bay – Syd
 • Lars Gano – Syd
 • Søren Jelstrup – Øst
 • Margit Niebuhr – Øst (stopper nu)
 • Thomas Dethloff – Øst
 • Gitte Hvilsom – Øst (forår 2017)

Junior inspektorer:

 • Martin Reznitsky – Øst
 • Mads Filtenborg – Nord
 • Ingen i Syd aktuelt

Fast uddannelsessession DSOHH årsmøder i Nyborg.

Igen i 2017 ønsker DSOHH’s bestyrelse fast uddannelsessession på selskabets årsmøde i Nyborg. Igen afsættes der tid til 2 indlæg dag 1 om eftermiddagen. Grethe Badsberg Samuelsen har inviteret professor Lene Tanggaard, Cand. Psych og Ph.D fra Aalborg Universitet til at fortælle om ”Mesterlære” samt Lene Spanager, 1. reservelæge og Ph.D Hillerød Hospital til at fortælle om ”Ikke tekniske færdigheder i kirurgi – også kaldet NOTSSdk (Non-Technical Skills for Surgeons in Denmark)” t.

Planlægning af A-kurser

Igen i år blev muligheden for at placere de specialespecifikke kurser på faste datoer/uger a.h.t. planlagt fritagelse foreslået – denne gang af delkursusleder Søren Foghsgaard. Det er muligt i andre specialer og er et stort ønske i mange afdelinger. Dette er tidligere blevet diskuteret i udvalget og hovedproblemet har været, at dissektionssalene er tilgængelige for kursusanvendelse på varierende tidspunkter, hvorfor planlægning på faste tidspunkter ikke hidtil har været muligt.

Dog var der enighed om at forsøge at gennemføre en fremadrettet tildeling af kurser til kursisterne – begyndende fra 1. oktober 2017.

Ideelt set er udvalget enige om at kurserne bør tildeles i følgende rækkefølge:

Tabel II.

År

Kursus Holdsætning første gang ny ordning
1. år af HU Audiologi

Vestibulogi

Billeddiagnostik

Oktober 2017

November 2017

Marts 2018

2. år af HU Paraklinik

Endoskopi

Mellemøret

November 2018

April 2019

September 2019

3. år af HU Næse- og bihuler

Hoved og halskirurgi

Februar 2020

Maj 2020

 

Udfordringen bliver, at ikke ALLE 20 nye kursister pr 1/10-17 kan blive holdsat, i og med at der kun er 16 pladser på Billeddiagnostik og Hoved-hals kurserne. Derfor vil det blive nødvendigt med ”opsamlingshold”, hvor kursister fra gammel ordning, og kursister der har været på orlov eller været syge kan komme på.

Der er således allerede nu blevet givet accept fra SST til afholdelse af endnu et Hoved-hals kursus i Odense i december 2017.

Med stor og uvurderlig hjælp fra sekretær Steven Andersen og hans store Excel-ark håber vi at få søsat denne ordning – uden at skuden kæntrer!

Delkursuslederne yder ligeledes en kæmpe indsats med planlægning og afvikling af kurserne – tusind tak for det! Tak for et godt samarbejde med kursister og udvalgets medlemmer, samt DØNHO og Yngre Otologer.
Tak til de samarbejdsvillige sekretariater i uddannelsesregionerne.
Endelig tak til alle undervisere og deres afdelingsledelser, som tilbagevendende finder det vigtigt at bruge tid og kræfter på at uddanne kommende kolleger.

P.u.v.

Grethe Badsberg Samuelsen, Formand Uddannelsesudvalget.
Hillerød Hospital, 6. april 2017.

 

Årsberetning 2016 DSOHH’s Efteruddannelsesudvalg

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her – Beretningen vedr. 2015 kan hentes her – Beretningen vedr. 2014 kan hentes her – Beretningen vedr. 2013 kan hentes her

Hotel Koldingfjord dannede igen i 2016 rammen om DSOHH’s efterddannelseskursus. Der blev fokuseret på emnerne kronisk rhinosinuitis, morbus Osler, thyroideacancer, tranoral robotkirurgi og orale slimhinde sygdomme.

80 DSOHH medlemmer var tilmeldt kurset. Den efterfølgende evaluering viste, at der var tilfredshed både blandt kursusdeltagerne og blandt udstillerne.

Efteruddannelseskurset 2017 bliver afholdt den 25. og 26. august, ligeledes på Hotel Koldingfjord. Kursustilmelding vil være tilgængelig umiddelbart efter DSOHH’s årsmøde 2016.

 

Beretning år 2016 DSOHH Kodeudvalg

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her – Beretningen vedr. 2015 kan hentes her – Beretningen vedr. 2014 kan hentes her – Beretningen vedr. 2013 kan hentes her

Medlemmer

Janne Leveau Rasmussen, Jens Højberg Wanscher( Christian Godballe er udtrådt)

Mikkel Holmelund, Frank Mirtz , Henrik Jacobsen udtræder.

I året 2016 har kodeudvalget via e mailkorrespondance forholdt sig til SSI Sundhedssatastyrelsens udmelding til DRGTaksterne for 2017, hvor der blev ændret i thyroideeakirugien. Således at små thyroideaindgreb blev accepteret til ambulant kirurgi. At større indgreb forsat fordre 1 døgns observation. Der blev yderligere sendt beregninger  for CI behandlingerene, da taksterne ville falde.

SSI Sundhedsdatastyrelsen har ikke meldt voldsomt tilbage på CI beregningerne. Sundhedsdatastyrelsen har i året 2016 haft og forsat i 2017 , et stort arbejde med den varslede ændring af DRG systemet fra 2018.

Hvor  Visionerne er at der i 2018 ikke skelnes imellem ambulante forløb og indlæggelsesforløb, det er en radikal ændring i henhold til vores speciales opbygning af DRG ( MDC grupperne). AT der bliver tale om forløb og ikke opdeling i de enkelte kontakter. At forløbet primært afregnes på indgreb og ikke diagnoser.

Vores DRG er grundlæggende opbygget med indgrebet som udslagsgivende for taksten, dog i kombination med diagnosen.

I vores DRG/DAGS havde vi nogle gengangere i grupperne, de er udryddet således at der vil være entydighed i forløbene.

Med hilsen

Janne Leveau Rasmussen

Beretning for DSOHHS NDOSA-udvalg 2016

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her

Udvalgets medlemmer:

 • Henrik Jacobsen – Ledende overlæge ØNH Ålborg Universitetshospital
 • Stig Krarup Petersen – Afd. Læge ØNH  SVS-Esbjerg

Formål
Formålet med databasen National Database for Obstruktiv Søvnapnø (NDOSA) er, at dokumentere klinisk kvalitet i diagnostik, udredning og behandling samt hele forløb for patienter med obstruktiv søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation, mhp. at sikre ensartet og god klinisk standard i henhold til nationale og internationale guidelines.

Aktivitet
Årets aktivitet har bestået i deltagelse i styregruppens møder. Mødernes indhold har drejet sig om databasens struktur, med det formål i højere grad end tidligere at bringe databasen til at give et retvisende billede af aktiviteten på landets behandlende enheder.

I forhold til årsrapporten for 2015-data, har arbejdet bl.a. bestået i ændring af de registreringskoder som søges på mhp. øget komplethed.

For 2016-data har vi ændret basens indikatorer således at der er ændret flere af disse til at være deskriptive.

Årsrapporten for 2015-data kan findes her:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/kroniske-sygdomme/soevnapnoe/

Styregruppen har udarbejdet et årshjul der i 2017 indebærer 3 ordinære styregruppemøder og et møde, hvor de kliniske afdelinger inviteres i efteråret 2017 (10. Oktober 2017)

Ref: RKKP.dk og  referater NDOSA

 

Stig Krarup Petersen

Henrik Jacobsen