Fonde og Legater

Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi administrerer en række legater:


> Speciallæge i Øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens mindelegat

> DSOHH’s Rejsestipendium for yngre otologer

> DSOHH Videreuddannelseslegat

> Dansk Rhinologisk Selskabs rejselegater til yngre læger med interesse indenfor rhinologi

> Dansk Oto-Kirurgisk Selskabs Rejselegat (DOKS)

> Dansk Hoved-Hals-Kirurgisk Selskab

> Dansk Rhinologisk Selskab – nyhed

> NOLF Fellowship

> Confederation of European Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery (CEORL) fellowship

> Legatbogen


 

Speciallæge i Øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens mindelegat
Poul Traun-Pedersen

Legatet kan støtte forskning, studierejser og aktiv kongresdeltagelse, fortrinsvis indenfor øre-næse-halsspecialet.

Se vedtægter for legatet
Ansøgninger modtages løbende og behandles på førstkommende DSOHH’s bestyrelsesmøde, som afholdes 5 gange årligt (Se datoer for bestyrelsesmøder – klik her). Ansøgninger skal være indsendt senest en uge før datoen for det bestyrelsesmøde, hvor sagen skal behandles. Ansøgninger bedes påført cpr- eller SE nummer og skal fremsendes elektronisk som Word-fil og bilag i samlet PDF-fil til DSOHHs kasserer Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde – Email: kasserer@dsohh.dk

Vedrørende støtte til kongresrejser og lignende gælder følgende:

  1. Der ydes kun støtte til dokumenteret aktiv deltagelse i kongresser. Dokumentation kan evt. fremsendes senere end ansøgningen, idet bestyrelsen kan beslutte at yde støtte under forudsætning af efterfølgende accept af foredrag/poster.
  2. Der skal foreligge dokumentation for kongrespriser m.v. (f.eks. kopi af program).
  3. Der ydes ikke diæter til kongresrejser.
  4. Hospitalsansatte ansøgere skal vedlægge dokumentation for at beløbet forinden er ansøgt hos arbejdsgiveren. Ligeledes skal det anføres hvis der i øvrigt søges støtte fra anden side.
  5. Efter kongresrejsen fremsendes regnskab med dokumentation af udgifter ved originale regninger og flybilletter.
  6. Ansøgning om støtte fra Legatet til deltagelse i møde/kursus skal indsendes før mødet/kurset finder sted.
  7. Studerende kan ansøge, hvis vejleder er medansøger og medlem af DSOHH.

Regler for mindelegatet:

Støtteprocedurer:

Der støttes 1. Ansøgning til aktiv deltagelse i kongresser med op til det ansøgte beløb 2. Faglige kurser med op til halvdelen af de samlede udgifter 3. Videnskabelige projekter støttes efter en konkret vurdering Der støttes ikke 1. Ansøgninger om hardware/software 2. Udstyrsanskaffelser med mindre disse er koblet til et videnskabeligt projekt 3. Løn 4. Pædagogiske kurser og kommunikationskurser mv.

 

DSOHH’s Rejsestipendium for yngre otologer

Ansøgninger skal fremsendes elektronisk til DSOHHs kasserer Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde som én samlet pdf-fil.

E-mail: kasserer@dsohh.dk

Regler for rejsestipendiet:

Beløbsramme:Maksimalt 20.000 kr. årligt. Det uddelte beløb må dog ikke overstige årets renteindtægter. Ingen enkelt ansøger kan tildeles mere end halvdelen af årets maksimale beløbsramme. Økonomiske hensyn kan betinge, at stipendiet suspenderes.

Ansøgeren skal:Være medlem af DSOHH. På rejsens tidspunkt være ansat under FAYL-overenskomst. Forpligte sig at meddele DSOHH’s medlemmer om resultatet af sin rejse ved en beretning ved førstkomne årsmøde efter rejsens afholdelse, idet ansøgeren betragtes som Selskabets udsending.

Ansøgningen skal:a. Angive formål med den planlagte rejse. b. Vedlægges et budget for rejsen. c. Fremsendes elektronisk som én samlet pdf-fil.

Rejseformål skal være:a. Studieophold af betydning for igangværende forskningsprojekt. b. Kongresdeltagelse af betydning for igangværende forskning og, hvor ansøgeren er foredragsholder. Dokumentation herfor vedlægges. Medforfatterskab kvalificerer ikke. c. Kursusdeltagelse af betydning for faglig klinisk udvikling.

Rejsemål skal være: Uden for Danmarks grænser.

Bedømmelse og udvælgelse:a. Foretages af DSOHH’s bestyrelse. b. Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling. c. Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked. d. Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.

Ansøgningsfrist og annoncering: Ansøgninger indkaldes med udsendelse af program for DSOHH’s forårsmøde med seneste frist 1 uge før dette, hvorved første behandling kan ske ved bestyrelsesmøde i tilslutning til forårsmødet. – Se datoer for bestyrelsesmøder – klik her

Ændring af regler for rejsestipendiet: Vedtages ved ordinær generalforsamling ved simpelt stemmeflertal under punktet “Indkomne forslag”.

 

DSOHH Videreuddannelseslegat

Et legat uddeles med det formål at en speciallæge i otorhinolaryngologi, kan foretage et mindst 2 måneder langt klinisk videreuddannelsesophold på en udenlandsk institution med henblik på at fremme dansk otorhinolaryngologi hoved- og halskirurgi og audiologi til højeste internationale niveau. Der uddeles ikke til forskningsophold.

Legatet er på op til 50.000 kr og uddeles af DSOHH’s bestyrelse efter fællesansøgning fra speciallægen og den afdeling, som har speciallægen ansat. Legatet uddeles en gang årligt i forbindelse med DSOHH’s årsmøde og kun såfremt bestyrelsen af DSOHH vurderer at selskabet det pågældende år er i besiddelse af tilstrækkelige økonomiske midler til en uddeling. Legatet annonceres i forbindelse med indkaldelse til årets generalforsamling.

Betingelser for uddeling:
Ansøgeren skal vedlægge dokumentation for at arbejdsgiver er villig til medfinansiering, på mindst samme beløb som legatet.
Ansøgeren skal have været medlem af DSOHH i mindst et år.
Der skal foreligge dokumentation for udgifter i forbindelse med det kliniske ophold.
Efter det kliniske ophold skal erfaringer præsenteres ved førstkommende DSOHH årsmøde.
Efter det kliniske ophold fremsendes regnskab med dokumentation af udgifter ved originale regninger, flybilletter m.v.
Legatet udbetales til forskningskonto.
Ansøgning om støtte skal indsendes inden det kliniske ophold finder sted.

 

Dansk Rhinologisk Selskabs rejselegater til yngre læger med interesse indenfor rhinologi

Legat opslag Dansk Rhinologisk Selskab uddeler ét rejselegat på 5000 kr til yngre læger med interesse indenfor rhinologi.

Ansøgning til formanden
Henrik Bredahl, Overlæge, Øre-næse-halskirurgisk Afdeling, Rigshospitalet, Email: Henrik.Bredahl.Sørensen@regionh.dk

Ansøgninger behandles af bestyrelsen én gang årligt før rhinologisk selskabs forårsmøde.Regler for rejsestipendiet
Beløbsramme:
5000 kr
Ansøgeren skal:
På rejsens tidspunkt være ansat under FAYL-overenskomst.Forpligte sig til at fremlægge resultatet af rejsen ved et indlæg på næste årsmøde.Ansøgningen skal:
a. Angive formål med den planlagte rejse.
b. Vedlægges et budget for rejsen.Rejseformål skal være:
a. Aktiv kongresdeltagelse med fremlægning af rhinologiske emner
b. Deltagelse i rhinologisk relevant kursusRejsemål skal være:
Uden for Danmarks grænser.
Bedømmelse og udvælgelse:
a. Foretages af rhinologisk forenings bestyrelse
b. Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling.
c. Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked.
d. Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.Ansøgningsfrist og annoncering
Se mere her

 

Dansk Oto-Kirurgisk Selskabs Rejselegat (DOKS)

Selskabets rejselegat finansieres af ekstern sponsorering og administreres af bestyrelsen. Legatet uddeles årligt i en eller flere portioner efter ansøgning, der fremsendes elektronisk til selskabets sekretær (doks@dadlnet.dk) senest en måned før årsmødet. Legatet tildeles fortrinsvis yngre, uddannelsessøgende medlemmer og størrelsen afhænger af antallet af ansøgere og mulighed for ekstern sponsorering. Økonomiske hensyn kan betinge, at legatet suspenderes. Se i øvrigt DOKS hjemmeside.

Regler for rejselegatet:
Ansøgeren skal:
1. Være medlem af Dansk Otokirurgisk Selskab.

2. Forpligte sig at meddele selskabets medlemmer om resultatet af rejsen ved et foredrag på årsmødet senest 2 år efter tildeling, idet ansøgeren betragtes som selskabets udsending.

Ansøgningen skal:
a. Angive formål med den planlagte rejse.

b. Vedlægges et budget for rejsen.

c. Indeholde oplysning om der er søgt eller tildelt økonomisk støtte fra anden side.

Rejseformål kan være:
a. Studieophold af betydning for igangværende otologisk forskningsprojekt.

b. Aktiv kongresdeltagelse. Dokumentation herfor vedlægges. Medforfatterskab kvalificerer ikke.

c. Kursusdeltagelse af betydning for faglig, otokirurgisk udvikling.

Beløbsramme:
I 2008 planlægges uddeling af to portioner af 5.000 kroner.

Bedømmelse og udvælgelse:

a. Foretages af DOKS bestyrelse.

b. Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling.

c. Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked.

d. Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.

 

Dansk Hoved-Hals-Kirurgisk Selskab

Der uddeles forskningslegat for bedste foredrag ved årsmødet. Legatet stilles til rådighed af KeboMed.

 

Dansk Rhinologisk Selskab – nyhed

Ved årsmødet i 2014 bliver der blive uddelt en pris på kr. 5000,00 til bedste foredrag med emneområde indenfor rhinologien. Prisen er stillet til rådighed af KeboMed.

 

NOLF Fellowship

Nordisk Otolaryngologisk Forening (NOLF)/Nordic Association of Otolaryngology wishes to support and develop the inter-Nordic cooperation. There is no better way to achieve this than to support interchange between departments and doctors.

Every 3rd year NOLF therefore awards a fellowship at an ORL department or research unit in a NOLF member state. The stay should not be shorter than 2-month but might be longer.

The objective is to further personal education, skills acquisition and/or research and to promote Nordic cooperation.

Deadline for application: 1’st of November

Read more here

Confederation of European Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery (CEORL) fellowship

Read more here

Legatbogen

Read more here

Ved de legater, der bestyres af DSOHH, vil ansøgningsfristen til uddeling af lagatprortioner være i relation til bestyrelsesmøderne.