Generelle retningslinjer for A-kurser

A-kurserne udbydes i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og DSOHH. I DSOHH er der valgt et uddannelsesudvalg. Udvalgsformanden er hovedkursusleder og den dagligt ansvarlige. Udvalgets sammensætning fremgår af DSOHH’s hjemmeside.

Ansættelse i hoveduddannelsesforløb indebærer, at lægen deltager i de obligatoriske A-kurser, således som det fremgår af fagets målbeskrivelse. Den enkelte læge sikrer selv, at kurserne er gennemført inden for det fireårige uddannelsesforløb.

Konkrete oplysninger om aktuelle A-kurser findes på den lukkede del af DSOHH’s hjemmeside. Medlemmer af DSOHH har adgang til denne sektion efter login. Nye kursister, som endnu ikke skulle være medlem af DSOHH, får meddelt brugernavn og adgangskode ved den første tilmelding til et kursus.

På hjemmesidens lukkede del (under A-kurser) er det muligt at se

  • Tid og sted for planlagte kurser
  • Kursusprogram
  • Relevant litteratur/præsentationer
  • Deltagerliste
  • Navn på delkursusleder
  • Navn på hovedkursusleder med mail-adresse.

Tilmelding til A-kurser  
Tilbud om kursusplads sker til kursister på venteliste og som hovedregel mindst 3 måneder før kursusstart. Holdlisterne på DSOHHs hjemmeside opdateres herefter og er de gældende.

Der er desværre fortsat lange ventelister til alle kurserne, hvorfor der kan gå ret lang tid før man får sit første tilbud om holdsætning. Vi beklager og arbejder på at få gjort ventelisterne kortere. Holdsætning foregår pt. efter anciennitetsprincippet således at det sikres at alle når at få deres kurser inden deres hoveduddannelsesforløb er slut. Tilmeldingen til kurserne foregår som tilmelding (til ventelisten) til alle kurserne på én gang og man får herefter løbende et tilbud om holdsætning efterhånden som man rykker frem på ventelisten.

For nye uddannelsessøgende (påbegyndt hoveduddannelse efter 1/1-2015) sker tilmelding til (venteliste) til alle A-kurser: Udfyld skemaet på TILMELDING

Øvrige uddannelsessøgende (påbegyndt hoveduddannelse før 1/1-2015) tilmeldes til (venteliste) ved: Send e-mail til stevenarild@gmail.com såfremt du ikke allerede har udfyldt det tidligere fremsendte tilmeldelsesskema og er på ventelisten til de kurser du mangler. Hvis du er på listen (har udfyldt online skema) får du besked når man du tilbud om kursusplads og behøver derfor ikke skrive løbende som det var praksis tidligere.

Ved andre spørgsmål kontakt kursussekretær Steven Andersen (stevenarild@gmail.com).

Login til kursusoversigten i den lukkede del af hjemmesiden foregår gennem link i menubjælken til venstre

Prioritering af deltagerne
Ved over-booking sikrer hovedkursuslederen, at princippet ”først til mølle…” følges.  Kun i særlige tilfælde prioriteres ældste kolleger frem for kolleger fra yngste årgang.

Økonomi
Kurserne finansieres af Sundhedsstyrelsen. Tjenestefrihed med løn samt dækning af udgifter til transport og evt. overnatning aftales med arbejdsgiveren.
Hovedparten af kurserne indebærer dissektionsøvelser.

Evaluering
Alle kursister skal skriftligt evaluere kursets undervisere, kursets indehold og kursusrammer. Ved kursets afslutning foretages desuden en mundtlig evaluering. De skriftlige evalueringer bearbejdes og sendes til DSOHH’s uddannelsesudvalg (hovedkursuslederen) og delkursuslederen sikrer at samtlige undervisere orienteres om evalueringsresultatet. Alle kurser afsluttes med en eksamen, baseret på den under kurset givne undervisning.

Fravær ved sygdom
Kurserne er obligatoriske, hvilket naturligvis betyder, at kursisterne møder til tiden og er til stede ved hele det anførte kursusprogram. I tilfælde af akut opstået sygdom aftales med hovedkursuslederen i hvilket omfang, det er nødvendigt at tage kurset om.

Det er delkursuslederens pligt at sikre, at kursusdeltagerne overholder mødepligten.
Eksplicit skal det præciseres, at fravær sidste dag på kurset med henvisning til, at en vagt på afdelingen, skal passes eller børn, som skal hentes fra institution eller andre sociale aktiviteter ikke accepteres.

Godkendelse af delkursus
Ved evalueringsseancen ved kursets afslutning dokumenterer delkursuslederen med angivelse af dato og signatur godkendelse af kurset for den enkelte kursist, på dennes kursusbevis (hentes på Sundhedsstyrelsens eller DSOHHs hjemmeside). Når alle kurser er godkendt, påhviler det den uddannelsesansvarlige læge på kursistens afdeling, at kontrasignere det samlede kursusbevis.

Maj, 2015. Per Caye-Thomasen
Hovedkursusleder