Generelle retningslinjer for A-kurser (de specialespecifikke kurser)

A-kurserne udbydes i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og DSOHH. I DSOHH er der valgt et uddannelsesudvalg. Udvalgsformanden er hovedkursusleder og den dagligt ansvarlige. Udvalgets sammensætning fremgår af DSOHH’s hjemmeside.

Ansættelse i hoveduddannelsesforløb indebærer, at lægen deltager i de obligatoriske A-kurser, således som det fremgår af fagets målbeskrivelse. Den enkelte læge sikrer selv, at kurserne er gennemført inden for det fireårige uddannelsesforløb.

Konkrete oplysninger om aktuelle A-kurser findes på den lukkede del af DSOHH’s hjemmeside.

Medlemmer af DSOHH har adgang til denne sektion efter login. Nye kursister, som endnu ikke skulle være medlem af DSOHH, får meddelt login ved henvendelse til DSOHH’s sekretær.

På hjemmesidens lukkede del (under A-kurser) er det muligt at se

  • Tid og sted for planlagte kurser
  • Kursusprogram
  • Relevant litteratur/præsentationer
  • Deltagerliste
  • Navn på delkursusleder
  • Navn på hovedkursusleder med mail-adresse.

Tilmelding til A-kurser
Er du påbegyndt hoveduddannelse efter 1/10-2017 vil du automatisk blive holdsat på A-kurserne efter beslutning fra DSOHH’s uddannelsesudvalg. Kursussekretæren vil skrive til dig omkring kursusdatoerne mindst 3 måneder før kursusstart til den e-mail adresse, du har opgivet til videreuddannelsessekretariatet, da du ansøgte om HU. Du bedes straks meddele kursussekretæren, såfremt du helt ekstraordinært ikke kan deltage i kurset med skriftlig begrundelse. Det er også dit ansvar at meddele ændringer i e-mailadresse, hoveduddannelsesforløb inkl. orlov til forskning, barsel med mere til kursussekretæren.

Er du påbegyndt hoveduddannelse før 1/10-2017 og har tilmeldt dig ventelisten til A-kurserne, vil du løbende få tilbud om holdsætning efter anciennitetsprincippet, således at det sikres at alle når at få deres kurser, inden deres HU-forløb er slut. Du skal svare bekræftende på kursustilbuddet for at blive holdsat, ellers vil en anden fra ventelisten blive holdsat på pladsen. Efter 2-3 uger kan du dobbelttjekke, at du er på holdlisten for kurset på den lukkede del af DSOHH’s hjemmeside. Det er også dit ansvar at meddele ændring i e-mailadresse og slutdato for din HU til kursussekretæren. Har du endnu ikke skrevet dig på ventelisten til A-kurserne, bedes du kontakte kursussekretær Steven Andersen på stevenarild@gmail.com

Holdlisterne opdateres på den lukkede del af DSOHH’s hjemmeside og det er også her du finder program mv. Disse udsendes nemlig ikke af kursussekretæren. Mangler der kursusprogram på DSOHH’s hjemmeside bedes du kontakte delkursuslederen direkte.

Kan du ikke få fri fra din afdelingsledelse til dine A-kurser bedes du straks orientere hovedkursusleder Grethe Samuelsen (grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk).

Økonomi
Kurserne finansieres af Sundhedsstyrelsen. Tjenestefrihed med løn samt dækning af udgifter til transport og evt. overnatning bevilges og dækkes af aktuelle arbejdsgiver med mindre du er i speciallægepraksis, hvor videreuddannelsesregionen står for at refundere dine udgifter til transport og overnatning. Kontakt dit lokale videreuddannelses sekretariat.
Hovedparten af kurserne indebærer dissektionsøvelser.

Evaluering
Alle kursister skal skriftligt evaluere kursets undervisere, kursets indehold og kursusrammer. Ved kursets afslutning foretages desuden en mundtlig evaluering. De skriftlige evalueringer bearbejdes og sendes til DSOHH’s uddannelsesudvalg (hovedkursuslederen) og delkursuslederen sikrer, at samtlige undervisere orienteres om evalueringsresultatet. Alle kurser afsluttes med en eksamen, baseret på den under kurset givne undervisning.

Fravær ved sygdom
Kurserne er obligatoriske, hvilket naturligvis betyder, at kursisterne møder til tiden og er til stede under hele det anførte kursusprogram. I tilfælde af akut opstået sygdom aftales med hovedkursuslederen i hvilket omfang, det er nødvendigt at tage kurset om. Du skal også meddele kursussekretæren såfremt du skal holdsættes på kurset eller dele heraf igen.

Det er delkursuslederens pligt at sikre, at kursusdeltagerne overholder mødepligten.

Eksplicit skal det præciseres, at fravær sidste dag på kurset med henvisning til, at en vagt på afdelingen, skal passes eller børn, som skal hentes fra institution eller andre sociale aktiviteter ikke accepteres.

Godkendelse af delkursus
Efter evalueringsseancen ved kursets afslutning dokumenterer delkursuslederen med angivelse af dato og signatur godkendelse af kurset for den enkelte kursist på dennes kursusbevis (hentes på Sundhedsstyrelsens eller DSOHH’s hjemmeside). Når alle kurser er godkendt, påhviler det den uddannelsesansvarlige læge på kursistens afdeling, at kontrasignere det samlede kursusbevis, ligesom at hovedkursuslederen skal kontrasignere til allersidst.

Oktober, 2017. Grethe Badsberg Samuelsen

Hovedkursusleder