Forskningstræningsmodul

De regionale videreuddannelsesråd for læger i hver af de tre regioner Øst, Syd og Nord er ansvarlige for at udmønte vejledningerne for det obligatoriske forskningstræningsmodul i speciallægeuddannelsen.

Den tidsmæssige ramme for forskningstræningsmodulet i speciallægeuddannelsen er tyve dage. Ti dage til teoretisk kursusvirksomhed og ti dage til praktisk virksomhed.

Teoretisk kursus og projektdage
Indholdet i den teoretiske kursusvirksomhed kan varierer regionerne imellem, men den skal altid have et omfang af mindst 10 dage. Den resterende del af forskningstræningsmodulet indgår som en integreret del af det kliniske og teoretiske arbejde. Disse 10 dage benyttes til et selvstændigt projekt. For den enkelte læge har forskningstræningsmodulet således et samlet omfang af 148 timer svarende til 20 normale arbejdsdage fordelt på kursusdage, selvstændigt arbejde med et mindre projekt samt vejledning og evaluering. Timerne kan fordeles på sammenhængende perioder eller på enkelte dage. Vejleder og den uddannelsessøgende læge kan endvidere aftale, at timerne fordeles på dele af arbejdsdage, hvis det er hensigtsmæssigt for det selvstændige arbejde med projektet.
Tidspunkt for forskningstræning
Forskningstræningen bør altid gennemføres under ansættelse i et hoveduddannelsesforløb, og skal være påbegyndt senest to år efter ansættelsens start og afsluttet senest et halvt år før speciallægeuddannelsen er gennemført. Som udgangspunkt skal den teoretiske kursusvirksomhed afvikles inden for en periode på 12 måneder.
Vejledning
Vejledere for forskningstræningsmodulet skal være læger med dokumenteret erfaring med forskningsmetode.
Vejlederen bør i videst mulig udstrækning komme fra den afdeling, almen praksis eller institution hvor projektet er forankret. Vejleder kan være samme person som hovedvejleder eller praksistutor, eller der kan udpeges en anden vejleder, hvor det er relevant.
Dokumentation
Der kræves særskilt dokumentation for gennemførelse af forskningstræningsmodulet attesteret af vejleder for forskningstræningsmodulet i lægens uddannelsesbog.
Godkendelse af det obligatoriske forskningstræningsmodul gøres betinget af:
  • At de forskningsrelaterede kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen, er attesteret.
  • At det forskningsrelaterede teoretiske kursus er gennemført
  • At det selvstændige projekt er gennemført
  • At projektet er præsenteret mundtligt

 

Dispensation
Sundhedsstyrelsen bemyndiger de regionale videreuddannelsesråd til at dispensere efter følgende retnings- linier:
Uddannelsessøgende læger med dokumenteret forskningserfaring fra før påbegyndelse af hoveduddannelsen, enten fra gennemført ph.d. uddannelse eller i forbindelse med tildelt medicinsk doktorgrad fra et sundhedsvidenskabeligt fakultet, skal ikke gennemføre forskningstræningsmodulet.
Endvidere kan der efter en konkret vurdering af pågældendes aktuelle og forventede forskningserfaring gives dispensation fra forskningstræningsmodulet til uddannelsessøgende, der senest to år efter påbegyndt hoveduddannelsesforløb enten har (eller vil have) gennemført alle ph.d. studiets teoretiske kurser og er indskrevet, eller har fået (eller vil få) tildelt den medicinske doktorgrad.

Ansøgning om dispensation med den fornødne dokumentation sendes til det regionale videreuddannelsesråd.

Attestation for gennemført forskningstræning

Se i øvrigt videreuddannelsesrådenes hjemmesider mht. den praktiske afholdelse af forskningstrænings- modulerne:


Region Nord

Modul I:
Link til Modul 1,  Region Nord

Modul II:Forskningstræningskursus II, 2022-2023 afholdes på følgende datoer:

Del 1) 14.+15.+16. december 2022
Del 2) 23.+24.+25. januar 2023
Del 3) 20. februar 2023

Se programmet for 2022-2023 her

Kursister skal have gennemført Forskningstræning I for at deltage i kurset.
Tilmelding til kurset sker til Therese Ovesen på theroves@rm.dk


Region Øst


Region Syd