Beretninger

Årsberetninger fra diverse råd og udvalg


> Formandsberetning, DSOHH

> Beretning fra DSOHHs uddannelsesudvalg

> Beretning fra DSOHHs efteruddannelsesudvalg

> Beretning fra DSOHHs kodeudvalg

> Beretning fra DSOHHs NDOSA-udvalg


Formandsberetning vedr. 2016, DSOHH

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her – Beretningen vedr. 2015 kan hentes her – Beretningen vedr. 2014 kan hentes her – Beretningen vedr. 2013 kan hentes her

2016-2017

Formandsberetning

I forbindelse med sidste generalforsamling var der ingen udskiftninger i bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning i det forgangne år

 • Anette Kjeldsen som Formand
 • Per Caye-Thomasen som næstformand
 • Anders Schermacher Larsen som kasser
 • Gitte Bjørn Hvilsom som sekretær
 • Tejs Ehlers Klug som redaktør

Vi har i årets løb afholdt 5 Bestyrelses møder

 1. September København
 2. November Odense
 3. Januar Århus
 4. Marts København
 5. April Hesselet Nyborg

Her udover har der i årets løb været en livlig mailkorrespondance

 

Medlemsmøder

 

Årsmødet

DSOHH årsmøde 2016 blev afholdt på Nyborg strand. Der var en god stemning og mange deltagere til mødet

Medlemsmøder

DSOHH’s Efteruddannelsesudvalgs kursus (blev holdt 26-27 august på Hotel Kolding Fjord) for både hospitals- og privatansatte ØNH-læger.  Mødet arrangeres af medlemmer fra DØNHO, YO og DSOHH

Der blev præsenteret en palet af emner bla : Kronisk Rhinosinuit Allergisk Rhinit HHT, Thyreoidea lidelser, Tand mund og kæbe kirurgi.

Tak til Efteruddannelsesudvalget for deres fortsatte indsats med etablering af spændende kurser. Det er gode folk der arrangerer kurset og gode folk der underviser, så jeg vil gerne opfordrer alle DSOHH medlemmer til at tilmelde sig kurset.

Nordisk Otolaryngologisk Forenings

Nordisk Kongres afholdes i 2017 i Gøteborg 31 Maj-3 Juni hvor Johan Hellgren administrerende overlæge på ØNH afdelingen i Gøteborg står i spidsen.

Vedrørende mødet i 2017 Håber vi på stor dansk deltagelse

Svenskerne afholder deres nationale møde fælles med det nordiske møde. Der vil derfor være svenske sygeplejesker med den 1 juni, de holder deres eget møde med eget program, her er sproget svensk/ skandinavisk. Danske ØNH sygeplejerskers er meget velkomne til at deltage i det svenske møde

Nationale Kliniske retningslinjer NKR

DSOHH er repræsenteret i

Forebyggelse af fald – National klinisk retningslinje ved speciallæge Sten Telmer ØNH Klinik Holbæk forventes afsluttet september 2017

KKR

Korte kliniske retningslinjer

Arbejdet med KKR er uddelegeret til fagområde selskaberne, Vi har gennemgået de retningslinier der er på hjemmesiden og sørget for ensrettet typografi, Der er kun kommet få nye til. Medlemmerne opfordres til at stille forslag om KKR enten til DSOHH eller til fagområdeselskaber.

Årsmødet 2017

Vi har i bestyrelsen vedtaget at inviterede foredragsholdere der ikke er medlem af DSOHH, honoreres for deres bidrag efter lægeforeningens takster

Specialeplaner

Bestyrelsen har i flere omgange rettet henvendelse til sundhedsstyrelsen vedrørende specialeplanen. Processen omkring revision af specialeplanen har været lidt uklar i forhold til DSOHH. Specialeplanen vil også fremadrettet skulle ændres og kommenteres af DSOHH, vi har derfor besluttet at der nedsættes et specialplansudvalg der erstatter tidligere udvalg. Sammensætning (3 medlemmer): formand DSOHH, samt prof/forskningsleder/uddannelsesansvarlig overlæge fra 2 regioner forskellige fra formandens. De tre skal repræsenterer hver sit subspeciale.

Fra april 2017 og 3 år frem er medlemmerne: Per Caye Thomasen, Anette Kjeldsen og Tejs Ehlers Klug

 

Øvrige aktiviteter i det forløbne år

 

Dimensioneringsplan

Sidste forår fik vi en forespørgsel fra sundhedsstyrelsen med henblik på at forudsige behovet for ØNH speciallæge. Vi har forespurgt baglandet via sygehus afdelingerne og Dønho. Desuden deltog vi i et dimensionerings møde afholdt af LVS. Vi endte op med følgende anbefaling for ØNH specialet:

Det samlede antal speciallægeuddannelser skal være konstant. Der har været forslag om, at ratioen intro- / hoveduddannelse skal øges (aktuelt 1,5), hvilket dog næppe er hensigtsmæssigt i lyset af 5-årsreglen. Der er aktuelt et fornuftigt forhold mellem antallet af slutstillinger og speciallæger i alle regioner. Der er potentiale for øget behov for ØNH-speciallæger i fremtiden (i speciallægepraksis) ved tiltag indenfor høreapparat-udlevering og allergiudredning / -behandling. Der synes ikke at være et behov for øget antal hospitalsansatte ønh-speciallæger i den overskuelige fremtid.

Nordisk Fellowship legat

Noget som DSOHH har arbejdet for i den nordiske bestyrelse (har været indførelse af et legat med tilhørende fondsmidler. Dette er nu en realitet og der forventes uddelt et legat ved Kongressen i 2017 i Gøteborg. Der vil blive uddelt op til 20.000 Euro. opholdet skal være på mindst 2 måneders varighed. Danske ansøgere sender ansøgning til DSOHH bestyrelse snarest. Vi vil i den danske bestyrelse udvælge en dansk kandidat, der indstilles til legatet. Endelig afgørelse af hvem der bliver legat modtager vil blive besluttet på NOLF bestyrelses mødet den 31 maj 2017

Kodeudvalg

Der har været en del aktivitet her idet der er foreslået nye DRG takster som kodeudvalget har forholdt sig til. Der planlægges en ny DRG kode logik i 2018. Der har været mange høringssvar og Sundhedsdatastyrelsen arbejder nu med disse med henblik på at kunne komme med et forslag til nye DRG takster

Akutlæge:

Vi har arbejdet med dette emne på baggrund af en forespørgsel fra LVS. Vores Holdning til akut læger i forhold til ØNH specialet er, at såfremt der på akut sygehuset er ØNH læge på tilkald vil akutlægen være et forsinkende led i behandlingen. Samt at vi ved den akut truede luftvej foretrækker anæstesiologisk behandling indtil ØNH lægen når frem, fremfor akutlægens.

Søvn apnø

Der er nedsat en Arbejdsgruppen vedrørende søvnapnø, på foranledning af DSSM (Dansk Selskab for Søvnmedicin) Dette med henblik på at forbedre udredning og behandling af søvnapnø. Vi har 3 medlemmer i arbejdsgruppen: Janko Mouritz (Køge), Eva Kier Kirkegard (RH) og Christian Prætorius (praksis). Gruppen arbejder sammen med vores medlemmer i søvndatabase HenrikJacobsen (Ålborg) og Stig Krarup(Esbjerg)

Choose Wisely

LVS har lagt op til at alle specialer gennemgår deres procedurer og behandlinger med henblik på at sortere fordyrende elementer bort. Der vil blive arbejdet med dette i DSOHH fremadrettet

Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat

Stiftet: 1. juli 1948

Formanden for DSOHH sidder i fondsbestyrelsen for Kleins Legat og skal hvert år deltage i uddeling af legatet.

Legatets formål er årligt at uddele en hædersgave til en videnskabelig uddannet og anset speciallæge eller til en fremragende kunsthistoriker.

I 2016 modtog professor Christian Godballe legatet  for sin forskningsindsats indenfor thyreoidea lidelser, og for sit engagement i etablering af Hoved Hals kræft pakker (legatet går på skift mellem ØNH-læge og Københavns Medicinske Selskab, men skal hver 5 år tildeles en kunsthistoriker) Overrækkelse af legatet fandt sted  fredag d. 16. september i Domus Medica,

Uddannelsesvisioner

Bestyrelsen har fundet behov for at også den færdige speciallæge bør have mulighed for yderligere uddannelse til glæde for den nationale ØNH-behandling. Uddannelses legat blev indstiftet og tilføjet vedtægterne i 2013. Legatet blev uddelt for anden gang i 2016, hvor Overlæge Janko Mouritz Køge modtog 50.000 dkr. med henblik på videreuddannelse indenfor søvnapnø.

Vi anbefaler at alle der har ønske om støtte til 2 måneders udenlandsophold i 2018 sender en ansøgning inden næste årsmøde. Legatet uddeles til udenlandsk ophold og oplæring over måneder for speciallægen, der derpå kan hjembringe ny teknik til glæde for vores patienter uddeleles fremover ved årets generalforsamlingen.

UEMS

Et legat uddeles med det formål at en speciallæge i otorhinolaryngologi, kan få dækket udgifter i forbindelse med den europæiske ØNH eksamen. Der har ikke været ansøgere i 2016

Høringer og andre relationer

Bestyrelsen deltager gerne i diverse møder, arbejdsgrupper og råd med skelen til tid og relevans. Således deltager bestyrelsen ved årlige LVS Repræsentantskabsmøder, møder i Kirurgisk Forum, diverse møder med SST, Danske Regioner, osv. Desuden rundsendes adskillige høringer til bestyrelsen inden en evt. aktion på en given problemstilling.

Poul Traun-Pedersens Mindelegat

Bestyrelsen bestyrer Speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme Poul Traun-Pedersens Mindelegat. Kassereren Anders Schermacher Larsen vil ved generalforsamlingen præsentere detaljerne.

E-post og hjemmesider

Hjemmesiden fungerer uden de store problemer

Foreningens tilstand.

Der har der siden sidste generalforsamling været en netto-afgang på 2 medlemmer; Nye medlemmer ønskes velkommen i kredsen. Vi er nu i alt 670 medlemmer (heraf 659 med stemmeret).

Medlemmerne fordeler sig således:

478 ordinære medlemmer

12 udlandsboende

(157) 79+78  ikke erhvervsaktive eller over 70 år

11 æresmedlemmer

4 korresponderende medlemmer

7 ekstraordinære medlemmer i medicinske selskaber

Yngre læger-organiserede udgør 30 % (201 medlemmer). Heraf kvinder 49%

FAS-organiserede udgør 40% (269 medlemmer). Heraf kvinder 32%

 

Der i øjeblikket udnævnt 11  æresmedlemmer:

1989 Nils-Gunnar Toremalm

1993 Mirkos Tos

2000 Ole Greisen

2001 Chr Brahe Pedersen

2001 Erik Peitersen

2007 Poul Bretlau

2008 Per Bonding

2008 Karsten Ejsing Jørgensen

2011 Jens Thomsen

2014 Lars Holme Nielsen

2015 Ulrik Pedersen

Æresmedlemmer er kontingentfri, og deltager i DSOHH årsmødet uden beregning

Medlemmer der er afgået ved døden

2016:

Speciallæge Merete Strøyer Andersen København NV

Født: 18.04.1940

Død: 14.10.2016

2017:

Speciallæge Ruth Landbo, Birkerød

Født 22.09.1925

Død 17.02.2017

 

Jeg vil bede jer ære disse medlemmer.

Inden jeg giver ordet til foreningens kasser vil jeg gerne høre om der er spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Maj 2016

 

Beretning fra DSOHHs uddannelsesudvalg vedr. 2016

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her – Beretningen vedr. 2015 kan hentes her – Beretningen vedr. 2014 kan hentes her – Beretningen vedr. 2013 kan hentes her

Udvalgets medlemmer:

”Udvalget består af 16 medlemmer: 9 speciallæger (hvoraf maksimalt 2 kan være afdelingslæger (A), idet mindst 7 skal være overlæger(O)) fra øre-
næse-halsafdelinger, 1 praktiserende øre-, næse-,halslæge udpeget af DØNHO (P), 1 medlem fra DSOHH’s bestyrelse (B), fagets tre postgraduate lektorer (PKL) samt 2 uddannelsessøgende yngre læger udpeget af YO (Y)”:

Grethe Badsberg Samuelsen (formand, O, valgt 2016), Mette Bay (O, Odense, valgt 2011, genvalgt 2014), Kristine Bjørndal (O, valgt 2015), Jesper Bille (O, valgt 2015), Christian Faber (O, valgt 2015), Dan Hougaard (O, valgt 2015), Søren Foghsgaard (O, Kbh, valgt 2012, genvalgt 2015), Søren Hansen (A, valgt 2014), Thomas Qvist Barret (P, valgt 2014; tidl. valgt medlem 2012-14), Gitte Hvilsom (B), samt fagets postgraduate kliniske lektorer Grethe B. Samuelsen [PKL Øst], Jens-Jacob Henriksen [PKL Nord].

Ny-valgt ved generalforsamlingen maj 2016 er Grethe Badsberg Samuelsen som ny hovedkursusleder, Martin-Nue Møller (A, Kbh), Kristian Brun Pedersen (A, Århus), Jens-Jacob Henriksen (Holstebro) som ny PKL i Region Nord. YO udpegede Jesper Balle (København) og Jens Thrane (Ålborg) som nye YO repræsentanter.

Medlemmer på valg til generalforsamling 2017:

Mette Bay (O, Odense, valgt 2011, genvalgt 2014) har siddet i udvalget i 6 år og går af. I stedet foreslås Anders Rørbæk Madsen (O, Odense) som ny delkursusleder i Billeddiagnostik. Søren Foghsgaard (O, Kbh, valgt 2012, genvalgt 2015) kunne sidde 1 år mere, men har valgt at gå af. Nyvalgte Martin-Nue Møller (A, Kbh, valgt 2016) bliver ny delkursusleder i Mellemøret. Anders Jørgensen (A, Århus) er ny delkususleder i Paraklinik – og ønskes derfor valgt ind i udvalget. YO repræsentant Jesper Balle (Kbh) er speciallæge, og kan derfor ikke længere repræsentere YO, hvorfor Kirstine Karnov (Kbh) i stedet er udpeget.

A-kurser:

I 2016 afholdtes i alt 8 A-kurser: Mellemøret (Rigshospitalet), Næse-bihuler (Århus), Billeddiagnostik (Odense) x 2, Endoskopi (Odense), Hoved-hals (Odense), Audiologi og Vestibulogi (begge Rigshospitalet). Der blev ikke holdt A-kursus i Paraklinik i dette år.

Stadig stort set kun positive tilbagemeldinger fra kursister, undervisere og delkursusledere.

Møder:

Der har som planlagt været afholdt årligt udvalgsmøde i København november 2016. Mødereferatet er sendt til bestyrelsen for DSOHH (sekretæren). Næste års møde bliver holdt i oktober, således at mødet finder sted FØR budgetansøgningen til SST for 2018.

Følgende punkter diskuteredes:

Udvalgets medlemmers mandat blev nøje diskuteret, da der var stor forvirring om reglerne for at blive valgt ind i uddannelsesudvalget. Dette førte til forslag om at lave vedtægtsændringer, jvf dirigentens fremlæggelse.

Desuden diskuteredes igen hvor meget fravær kursisterne må have, fx om de må smutte de sidste to timer sidste dag eller lignende. Svaret er som tidligere nultolerance m.h.t. fravær på kurserne. Alle delkursusledere skal efter afholdelse af kursus skriftligt meddele hovedkursuslederen, hvilke kursister der har/ikke har gennemført det pågældende kursus, i henhold til deltagerlisten – og der skal efterfølgende KUN attesteres i Logbog.net eller på Kursusbevis for de kursister der har deltaget i fuldt kursus.

Hertil skal kursisternes skriftlige evaluering tilsendes hovedkursuslederen.

En god ide er, at delkursuslederen i sin velkomstmail til kursister og ved kursets start gør opmærksom på denne nultolerance.

Hvordan går det med Logbog.net?

Svaret var ”fint”, selvom meldingen fra Odense var, ”at det er lidt tungt”

Status på Inspektorkorpset – får afdelingerne deres varslede besøg?

Korpset er ifølge Sundstyrelsen (Benny Bees) af passende størrelse, og der er angiveligt nok inspektorer.

Korpset aktuelt består af følgende senior inspektorer:

 • Kristian Bruun – Nord
 • Thomas Qvist Barrett – Nord
 • Frank Mirz – Nord
 • Gitte Obel – Nord
 • Mette Bay – Syd
 • Lars Gano – Syd
 • Søren Jelstrup – Øst
 • Margit Niebuhr – Øst (stopper nu)
 • Thomas Dethloff – Øst
 • Gitte Hvilsom – Øst (forår 2017)

Junior inspektorer:

 • Martin Reznitsky – Øst
 • Mads Filtenborg – Nord
 • Ingen i Syd aktuelt

Fast uddannelsessession DSOHH årsmøder i Nyborg.

Igen i 2017 ønsker DSOHH’s bestyrelse fast uddannelsessession på selskabets årsmøde i Nyborg. Igen afsættes der tid til 2 indlæg dag 1 om eftermiddagen. Grethe Badsberg Samuelsen har inviteret professor Lene Tanggaard, Cand. Psych og Ph.D fra Aalborg Universitet til at fortælle om ”Mesterlære” samt Lene Spanager, 1. reservelæge og Ph.D Hillerød Hospital til at fortælle om ”Ikke tekniske færdigheder i kirurgi – også kaldet NOTSSdk (Non-Technical Skills for Surgeons in Denmark)” t.

Planlægning af A-kurser

Igen i år blev muligheden for at placere de specialespecifikke kurser på faste datoer/uger a.h.t. planlagt fritagelse foreslået – denne gang af delkursusleder Søren Foghsgaard. Det er muligt i andre specialer og er et stort ønske i mange afdelinger. Dette er tidligere blevet diskuteret i udvalget og hovedproblemet har været, at dissektionssalene er tilgængelige for kursusanvendelse på varierende tidspunkter, hvorfor planlægning på faste tidspunkter ikke hidtil har været muligt.

Dog var der enighed om at forsøge at gennemføre en fremadrettet tildeling af kurser til kursisterne – begyndende fra 1. oktober 2017.

Ideelt set er udvalget enige om at kurserne bør tildeles i følgende rækkefølge:

Tabel II.

År

Kursus Holdsætning første gang ny ordning
1. år af HU Audiologi

Vestibulogi

Billeddiagnostik

Oktober 2017

November 2017

Marts 2018

2. år af HU Paraklinik

Endoskopi

Mellemøret

November 2018

April 2019

September 2019

3. år af HU Næse- og bihuler

Hoved og halskirurgi

Februar 2020

Maj 2020

 

Udfordringen bliver, at ikke ALLE 20 nye kursister pr 1/10-17 kan blive holdsat, i og med at der kun er 16 pladser på Billeddiagnostik og Hoved-hals kurserne. Derfor vil det blive nødvendigt med ”opsamlingshold”, hvor kursister fra gammel ordning, og kursister der har været på orlov eller været syge kan komme på.

Der er således allerede nu blevet givet accept fra SST til afholdelse af endnu et Hoved-hals kursus i Odense i december 2017.

Med stor og uvurderlig hjælp fra sekretær Steven Andersen og hans store Excel-ark håber vi at få søsat denne ordning – uden at skuden kæntrer!

Delkursuslederne yder ligeledes en kæmpe indsats med planlægning og afvikling af kurserne – tusind tak for det! Tak for et godt samarbejde med kursister og udvalgets medlemmer, samt DØNHO og Yngre Otologer.
Tak til de samarbejdsvillige sekretariater i uddannelsesregionerne.
Endelig tak til alle undervisere og deres afdelingsledelser, som tilbagevendende finder det vigtigt at bruge tid og kræfter på at uddanne kommende kolleger.

P.u.v.

Grethe Badsberg Samuelsen, Formand Uddannelsesudvalget.
Hillerød Hospital, 6. april 2017.

 

Årsberetning 2016 DSOHH’s Efteruddannelsesudvalg

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her – Beretningen vedr. 2015 kan hentes her – Beretningen vedr. 2014 kan hentes her – Beretningen vedr. 2013 kan hentes her

Hotel Koldingfjord dannede igen i 2016 rammen om DSOHH’s efterddannelseskursus. Der blev fokuseret på emnerne kronisk rhinosinuitis, morbus Osler, thyroideacancer, tranoral robotkirurgi og orale slimhinde sygdomme.

80 DSOHH medlemmer var tilmeldt kurset. Den efterfølgende evaluering viste, at der var tilfredshed både blandt kursusdeltagerne og blandt udstillerne.

Efteruddannelseskurset 2017 bliver afholdt den 25. og 26. august, ligeledes på Hotel Koldingfjord. Kursustilmelding vil være tilgængelig umiddelbart efter DSOHH’s årsmøde 2016.

 

Beretning år 2016 DSOHH Kodeudvalg

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her – Beretningen vedr. 2015 kan hentes her – Beretningen vedr. 2014 kan hentes her – Beretningen vedr. 2013 kan hentes her

Medlemmer

Janne Leveau Rasmussen, Jens Højberg Wanscher( Christian Godballe er udtrådt)

Mikkel Holmelund, Frank Mirtz , Henrik Jacobsen udtræder.

I året 2016 har kodeudvalget via e mailkorrespondance forholdt sig til SSI Sundhedssatastyrelsens udmelding til DRGTaksterne for 2017, hvor der blev ændret i thyroideeakirugien. Således at små thyroideaindgreb blev accepteret til ambulant kirurgi. At større indgreb forsat fordre 1 døgns observation. Der blev yderligere sendt beregninger  for CI behandlingerene, da taksterne ville falde.

SSI Sundhedsdatastyrelsen har ikke meldt voldsomt tilbage på CI beregningerne. Sundhedsdatastyrelsen har i året 2016 haft og forsat i 2017 , et stort arbejde med den varslede ændring af DRG systemet fra 2018.

Hvor  Visionerne er at der i 2018 ikke skelnes imellem ambulante forløb og indlæggelsesforløb, det er en radikal ændring i henhold til vores speciales opbygning af DRG ( MDC grupperne). AT der bliver tale om forløb og ikke opdeling i de enkelte kontakter. At forløbet primært afregnes på indgreb og ikke diagnoser.

Vores DRG er grundlæggende opbygget med indgrebet som udslagsgivende for taksten, dog i kombination med diagnosen.

I vores DRG/DAGS havde vi nogle gengangere i grupperne, de er udryddet således at der vil være entydighed i forløbene.

Med hilsen

Janne Leveau Rasmussen

Beretning for DSOHHS NDOSA-udvalg 2016

Beretningen vedr. 2016 kan hentes her

Udvalgets medlemmer:

 • Henrik Jacobsen – Ledende overlæge ØNH Ålborg Universitetshospital
 • Stig Krarup Petersen – Afd. Læge ØNH  SVS-Esbjerg

Formål
Formålet med databasen National Database for Obstruktiv Søvnapnø (NDOSA) er, at dokumentere klinisk kvalitet i diagnostik, udredning og behandling samt hele forløb for patienter med obstruktiv søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation, mhp. at sikre ensartet og god klinisk standard i henhold til nationale og internationale guidelines.

Aktivitet
Årets aktivitet har bestået i deltagelse i styregruppens møder. Mødernes indhold har drejet sig om databasens struktur, med det formål i højere grad end tidligere at bringe databasen til at give et retvisende billede af aktiviteten på landets behandlende enheder.

I forhold til årsrapporten for 2015-data, har arbejdet bl.a. bestået i ændring af de registreringskoder som søges på mhp. øget komplethed.

For 2016-data har vi ændret basens indikatorer således at der er ændret flere af disse til at være deskriptive.

Årsrapporten for 2015-data kan findes her:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/kroniske-sygdomme/soevnapnoe/

Styregruppen har udarbejdet et årshjul der i 2017 indebærer 3 ordinære styregruppemøder og et møde, hvor de kliniske afdelinger inviteres i efteråret 2017 (10. Oktober 2017)

Ref: RKKP.dk og  referater NDOSA

 

Stig Krarup Petersen

Henrik Jacobsen